Tag: अध्याय

  • ग्रामगीता अध्याय पहिला १

    ग्रामगीता अध्याय पहिला १ ॐ नमोजी विश्वचालका ! जगदवंद्या ब्रह्मांडनायका ! एकचि असोनि अनेकां । भासशी विश्वरूपी ॥१॥ ~ संत तुकडोजी महाराज!   अर्थ – हे ओमकार रुपी भगवंता तुझा आकार हा ओमकार रुपी आहे. हे ओंकार रूप तुझे सर्व विश्वात भरून आहे. तू जगात वंदनीय आहे. तू ब्रह्मांडनायक आहेस. तरीही तू एकच सर्वात वसलेला […]

  • निवड