Tag: उद्योग

  • उद्योगवर्धिनी

    उद्योगवर्धिनी म्हणजे उद्योगाचा विकास. खरं तर व्यवसाय आपला मूळ पिंड मुळीच नाही. तरीही अनेक मराठी उद्योजक यशस्वीरीत्या व्यवसाय उभा करीत आहेत. याबाबत आपण चर्चा करायला हवी.