Tag: कोडे

  • कोडे

    काय बोलू यार! ती खूपच छान आहे. पण तिचे इमेल म्हणजे एक ‘कोडे’ च असते. प्रत्येक वेळी मी गोंधळून जातो.